Karrier Icon
Karrier Icon

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása érdekében cookie-kat („sütiket“) használ. Ide értve a funkcionális, célzott és kötelező cookie-kat, melyek a weboldal használatának elemzését, a közösségi média csatornáinak megjelenítését, illetve az oldalon keresztül a velünk való kapcsolatfelvételt szolgálják. Ha egyetért a Cookie beállításokkal, akkor kérem kattintson a piros „Elfogadom“ gombra.

Amennyiben nem szeretne beleegyezni cookie-k használatába, vagy csak egyes cookie-k használatához járul hozzá, kattintson a „Cookie-beállítások” lehetőségre a cookie-k megfelelő kezeléséhez.

Cookie beállítások

Szeretnénk a weboldalon található információkat a lehető legjobban a felhasználók igényeihez igazítani. Ennek érdekében a szükséges, funkcionális és célzott cookie-kat gyűjtjük. AZ alábbi pontokban részletesebb információkat talál az adott típusú cookie-król, melyek gyűjtését letilthatja.

prev icon
prev icon
prev icon

ÁSZF

A HTM Zrt. Általános Szerződési Feltételei

1. Érvényesség

1.1 Jelen értékesítési feltételek a H.T.M. Zrt. megrendelői részére történő összes kiszállítására érvényesek. A jövőbeni ügyletekre is vonatkoznak, akkor is, ha nyomatékosan nem kerültek említésre.

 

1.2 A jelen feltételektől eltérő vagy azokat kiegészítő rendelkezések, különösen a megrendelő általános beszerzési feltételei, valamint a szóbeli mellékmegállapodások csak abban az esetben érvényesek, ha azokat a HTM írásban jóváhagyta.

 

2. Szállítás

2.1 Részszállítások
A szállításokra kötelezettség nélkül, a vevővel egyeztetve kerül sor. A HTM fenntartja magának a részszállítások jogát.

 

2.2 Szállítási határidő
A megadott szállítási határidők mindig a gyárból való kiszállítás idejeként értendők. A szállítási határidők az összes, a megbízás teljesítéséhez szükséges üzleti és technikai dokumentum beérkezésétől ill. tisztázásától érvényesek. A HTM gyárában ill. alvállalkozóinál bekövetkező vis maior vagy egyéb előre nem látható akadályok mentesítik a szállítót a megállapodás szerinti szállítási határidők alól. A HTM késedelmes szállítás esetén semminemű kárért nem felel.

 

2.3 Szállítási mód és út
A vevő szállítási módra vonatkozó különleges kívánságának többletköltségei, mint pl. gyorsított szállítás, sürgős szállítás, expressz- vagy különleges szállítási mód, a vevőt terhelik. A szállítási módra és útra vonatkozó különleges kívánságokat időben tudatni kell. A szállítási kötelezettség teljesítettnek tekintendő, ha az áru elhagyta a HTM gyárát vagy a HTM szállításra kész állapotot jelzett.

2.4 Kárveszély átszállása
Amint a szállítmány a gyár területét elhagyja, a kárveszély átszáll a megrendelőre, abban az esetben is, ha a szállítás bérmentve vagy egyéb hasonló módon történik.

 

3. Árak
Amennyiben a HTM ettől eltérő rendelkezést nem hagy jóvá írásban, úgy a megadott árak Székesfehérvár gyártól értendők. Az összes mellékköltség, mint szállítás, biztosítás, kiléptetés, beléptetés és egyéb engedélyek, a megrendelőt terhelik. A megrendelő köteles az összes adót, járulékot, díjat és vámot megfizetni.

4. Fizetési feltételek
A HTM számlái költségmentesen, levonás nélkül a számla kiállítási dátumától számított 30 napon belül esedékesek. Késedelmes fizetés esetén a HTM jogosult a mindenkori banki kamatlábnak megfelelő késedelmi kamatot érvényesíteni. A vevő nem jogosult a szavatossági- vagy kártérítési igényeit kötelezettségével szemben felszámolni vagy emiatt teljesítését visszatartani, hacsak ezt a HTM nyomatékosan, tételről tételre és írásban el nem ismerte.
Váltókat csak a HTM írásos jóváhagyásával lehet átvenni. Az összes költséget a vevő köteles viselni. A váltók és csekkek átvétele csak fizetés végett történik.
Amennyiben a vevő valamely HTM céggel szembeni fizetési kötelezettségét - akkor is, ha az egy egyéb megbízásból ered - nem teljesíti, a HTM jogosult az összes nyitott követelését esedékessé tenni, és abban az esetben is, ha más fizetési feltételekben állapodtak meg. Ugyanez érvényes a váltókövetelésekre is. A fizetési cél túllépése esetén a teljesített kifizetéseket mindig a legrégebben esedékes számlához rendelik hozzá.

5. Teljesítés helye, bírói illetékesség
A kifizetések ill. szállítások teljesítési helye a HTM Zrt. székhelye, H-8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 88. Vitás esetekben mindkét félre nézve a HTM székhelye szerinti illetékesség érvényes. Minden esetben a magyar jog alkalmazandó.

6. Szavatosság és kártérítés
A hiányosságokat az áru átvételét követően haladéktalanul, legkésőbb azonban az átvételtől számított 14 napon belül kell írásban bejelenteni.
A későbbi reklamációkat nem tudjuk elismerni. Áruk HTM részére történő visszaküldéséhez minden esetben a HTM írásos hozzájárulása szükséges. Amennyiben a vevő vagy harmadik fél a szállítás tárgyán vagy annak részein változtatott vagy javításokat végzett, úgy a HTM szavatossági kötelezettsége megszűnik.
A HTM hibás vagy hiányzó szállítások esetén pótlást vagy utólagos javítást teljesít. A pótlás vagy az utólagos javítás sikertelensége esetén a vevő választása szerint kérhet árcsökkentést vagy változtatást.
A szavatosságból kizárt a természetes kopás, megrendelő vagy harmadik személyek általi hibás raktározás vagy kezelés, túlzott igénybevétel, valamint szakszerűtlen kezelés. A szavatossági- és garanciális igények a szállítmány átvételétől számított 6 hónap elteltével elévülnek. A következménykárokért vállalt felelősséget nyomatékosan kizárjuk. A HTM nem felel minden egyéb kárért, különösen nem a termékfelelősségi törvény rendelkezései alapján. A kártérítésből a következménykárok is kizártak, mint pl. kieső nyereség, tárgyi- és személyi sérülések.

7. Tulajdonjog fenntartása
7.1 A HTM az összes kiszállított árun fenntartja tulajdonjogát, míg az összes követelését, beleértve a HTM céggel üzleti kapcsolatban álló vevővel szembeni összes mellékkövetelést, és az összes jövőben létrejövő követelést, teljes körűen ki nem egyenlítik.
7.2 A HTM által tulajdonjog-fenntartással kiszállított áru vevő általi értékesítéséhez, felhasználásához vagy feldolgozásához a HTM nyomatékos írásos beleegyezése szükséges. Ebben az esetben már most lemond a HTM részére minden továbbértékesítésből átvevőjével vagy harmadik felekkel szemben keletkező követeléséről. Ez attól függetlenül érvényes, hogy a fenntartásos árut feldolgozás nélkül vagy a feldolgozás vagy átalakítás után értékesítik. A vevő a HTM általi visszavonásig jogosult a HTM javára lemondott követeléseket beszedni. A HTM kötelezettséget vállal arra, hogy a követeléseket nem szedi be, míg a vevő fizetési kötelezettségét előírásszerően teljesíti.
Egyebekben a vevő nem jogosult a tulajdonjog fenntartással szállított tárgyakat elzálogosítani, biztosítékul nyújtani vagy azok felett más módon rendelkezni.
7.3 A HTM kötelezettséget vállal arra, hogy a részére nyújtott biztosítékokat a vevő kérésére felszabadítja, amennyiben annak értéke a HTM vevővel szemben biztosítandó összkövetelésének összegét 20 százalékkal túllépi.
7.4 A tulajdonjog-fenntartásos áru visszavétele vagy HTM általi elzálogosítása nem jelent a szerződéstől való visszalépést.

 

8. Egyéb
8.1 A szerződés megváltoztatása
A szerződés kiegészítésének, megváltoztatásának vagy a szóbeli mellékmegállapodások érvényességéhez a HTM írásos jóváhagyása szükséges.
8.2 Amennyiben a fenti pontok egy vagy több rendelkezése érvénytelen lenne vagy érvénytelenné válna, úgy az a többi pont érvényességét nem érinti.